Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Under kan du lese om hvordan Bo Andrén Norge AS skal etterleve kravene åpenhetsloven stiller til oss.

 

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Bo Andrén Norge AS arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre etiske retningslinjer. Bo Andrén Norge AS skal jobbe for å være en ansvarsfull og trygg samarbeidspartner. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper. Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, ligger til grunn for alt vi gjør.

For å tydeliggjøre vårt standpunkt for ansvarlige forretninger har vi valgt å lage retningslinjer for hvordan vi som bedrift skal drive vår virksomhet på en etisk, sosial og miljøvennlig måte. Våre etiske retningslinjer ligger til grunn for de hverdagslige bestlutningene i bedriften som påvirker miljø, mennesker og samhold.

 

Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Bo Andrén Norge AS ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører og forretningsforbindelser. Vi har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Vår kartlegging er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold.

Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere. Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes. Dette er en omfattende og løpende prosess.

 

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre leverandører og forretningsforbindelser

Bo Andrén Norge AS sitt forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og forretningspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha gode og langsiktige forhold til våre leverandører og partnere samt god kjennskap til markedene vi opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og at de følger gjeldende lovgivning, respekterer menneskerettigheter og etterlever våre etiske krav.

Som et ledd i vårt arbeid har vi bedt våre leverandører signere eller bekrefte en Supplier Code of Conduct (SCoC). Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden vår. Ved eventuelle overtredelser skal Bo Andrén Norge AS informeres snarest, for å sammen utarbeide en handlingsplan.

 

Code of conduct

Våre etiske retningslinjer

 

Informasjonsforespørsler knyttet til Bo Andrén Norge AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@boandren.no. Merk e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet. Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.